FESTIVALSKOLEN

Det er store utfordringer knyttet til det å komme til et nytt land, skape et nytt liv og bli en aktiv deltaker i samfunnslivet for øvrig. For mange flyktninger og innvandrere er manglende norskkunnskaper, ulik kulturbakgrunn og lite kunnskap om det norske samfunn en barriere som bidrar til utenforskap.

I 2008 etablerte Stoppested Verden en egen festivalskole der elever ved lærings- og kvalifiseringssentre i Hamarregionens kommuner får tilbud om et eget undervisningsopplegg som en del av ordinær læreplan. Målsetning er å engasjere elevene i praktisk arbeid med utgangspunkt i deres egne erfaringer, interesser og kompetanse, samt tilby språktrening i en arbeidsrelatert situasjon. Festivalskolen har som målsetting;

• å løfte frem ressurser hos enkeltmennesker.
• å bidra til dialog, nettverksbygging og økt kunnskap om det norske samfunnet.
• å skape lokal tilhørighet, medborgerskap og samhold.
• å forebygge negativ sosial kontroll samt promotere likestilling mellom kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
• å bidra til bredere kvalifisering og rekruttering til arbeidslivet.

Samarbeidet med lærings- og kvalifiseringssentre i Hamarregionen bidrar til styrket identitet og integritet for flyktninger og innvandrere i regionen.

«Jeg har lært at kvinner også kan være sjef»

Gjennom Festivalskolen løfter vi frem ressurser, utvikler kompetanse, bygger sterke team og utvider deltakernes nettverk. På denne måten bidrar vi til bredere representasjon i rekruttering til arbeidslivet. Festivalskolen er ett av mange eksempler på hvordan Stoppested Verden jobber som brobygger mellom offentlig forvaltning og et aktivt deltakende samfunnsliv. Festivalskolens elever kan sees som vertskap og aktører på festivalen.