Kulturfestival og brobygger

Nysgjerrighet, åpenhet og raushet er det som først og fremst driver Mocci Ryen, som i år arrangerer Stoppested Verden for 16 gang. Med denne festivalen – og alle de positive ringvirkningene den skaper, har Stoppested Verden lagt grunnlaget for et rausere og mer inkluderende samfunn der det er rom for alle og der terskelen for deltakelse er lav. 

Hjelp til å få fotfeste i et nytt land

Mange av de som kommer til landet vårt opplever å ikke få innpass. Språkbarrierer og kulturforskjeller kan føre til en opplevelse av å bli satt utenfor samfunnet. Dét ønsker Mocci å gjøre noe med. – Stoppested Verden jobber som brobygger mellom det offentlige og det å være en aktiv deltaker i samfunnet. Vi har et spesielt fokus på de som trenger hjelp til å navigere mellom offentlige mottaksprosesser, kommunale programmer og et liv på egne bein i et nytt land, forteller Mocci. – Vi er ikke en del av det offentlige systemet som tar imot flyktninger og innvandrere, men vi er en frivillig prosjektorganisasjon som finansieres av tilskudd fra kommunale, fylkeskommunale og nasjonale tilskuddsordninger, fond og gaver.

En viktig arena som forebygger utenforskap, rasisme og diskriminering 

Stoppested Verden er en arena som jobber for likeverd der både barn og voksne blir anerkjent for hvem de er, hva de står for og det uutløste potensialet som finnes i det kulturelle mangfoldet i Norge i dag. Gjennom festivalens mange ulike prosjekter og tiltak får deltakere oppleve språklæring, nettverksbygging, mestring og personlig vekst samtidig som de alle jobber mot det samme målet; å bygge, skape og invitere til en stor festival gjennom dugnad, samarbeid og dialog på tvers av landegrenser, hudfarger, kjønn, generasjoner, religioner, sosial status og kulturer. – Vi bygger team og vi bygger kultur. Gjennom våre prosjekter forener vi mennesker og bidrar til språktrening, nye nettverk og tilhørighet. Vi ser på hver enkelt deltaker som en ressurs og ikke som en budsjettpost, forteller Mocci med stort engasjement.

Et inkluderende økosystem 

Mocci omtaler de positive ringvirkningene som festivalen i sin helhet bidrar til, som et økosystem. – Integrering skjer ikke gjennom enkelttiltak, men gjennom summen av alt som bidrar til at man føler seg inkludert og opplever tilhørighet. Gjennom arbeidet vårt treffer vi flere generasjoner i én og samme familie; vi møter de minste gjennom kunstprosjekter i barnehagen, ungdommen gjennom elevprosjekter på skolen, far på vår festivalskole, mor på vår gründerskole og bestefar som en del av staben i festivalparken. På denne måten skaper Stoppested Verden en sterk relasjon til hele familien og oppleves som en trygg arena for alle aldre. Stoppested Verden bidrar også til bredere rekruttering inn i arbeidslivet ved å gjennomføre tiltak og kurs som utvikler kunnskap og kompetanse som gir deltakerne mulighet til å stå på egne bein økonomisk. Et eksempel på dette er gründerkurs for innvandrerkvinner der festivalen i samarbeid med Mattilsynet kurser deltakerne i matsikkerhet samt norske lover og regler for deretter å gi deltakerne muligheten til å søke om å selge maten sin på festivalen – og dermed tjene egne penger. 

Ressursmobilisering – potensialet i mangfoldet 

Festivalskolen er et eksempel på hvordan Stoppested Verden initierer interkommunalt samarbeid. Siden starten i 2008 har Stoppested Verden samarbeidet med regionens lærings- og kvalifiseringssentre. Her får elever tilbud om et eget undervisningsopplegg som en del av ordinær læreplan, der de i noen uker flyttes ut av ordinær skole og inn i festivalskolen for å delta i forberedelsene til festival.  – Her fokuserer vi på arbeidstrening, språktrening og mestring. Vi jobber mot et felles mål, samtidig som vi skaper fellesskap og nye nettverk og ikke minst har det hyggelig sosialt. Vi gir ansvar til de som vil og kan – og vi tilpasser arbeidsoppgaver etter behov, ønsker og kompetanse. Festivalskolen er et eksempel på hvordan vi jobber som brobygger mellom offentlig forvaltning og et aktivt deltakende samfunnsliv, forteller Mocci, og legger til: – Elevene opplever styrket identitet og integritet, de blir sett og anerkjent for den de er og det de kan og de får et større nettverk, kontakter og erfaringer som kan hjelpe dem videre inn i arbeidslivet. For mange oppleves dette som en verdifull time-out fra skolebenken og de føler at de får vist og brukt seg selv på andre måter. 

Brobygging forebygger rasisme og fordommer 

Det å være brobygger handler også om å få muligheten til å dele kulturen sin og invitere andre til å prøve, lære om og smake på fremmede kulturarver og tradisjoner. – Brobygging på sitt beste skjer gjennom ufarlige møteplasser der folk møtes face-to-face og kan lære av hverandre. Stoppested Verden er en slik møteplass. Festivalen er gratis og åpen for alle. Dette gjør at terskelen for deltakelse er lav, og folk er i utgangspunktet nysgjerrige, åpne og møter hverandre med felles respekt. Ved å bli eksponert for og få større kunnskap om verdens ulike tradisjoner og kulturuttrykk, blir man mer åpen og dermed også mindre skeptisk og fordomsfull. Det er få arenaer som inviterer til slike viktige møter, der særlig minoriteter kan få utfolde seg, vise og formidle egne kulturuttrykk på egne premisser. Det er nettopp derfor møtene som skjer i parken under Stoppested Verden så innmari viktig, bedyrer Mocci. 

Ønsker seg driftsmidler til helårstiltak

Mocci har mål om å kunne tilby organisasjonens prosjekter og møteplasser gjennom hele året. I over 15 år har Stoppested Verden opparbeidet erfaring, kompetanse og en verktøykasse i integreringsarbeid gjennom bruken av kunst og kultur. De er en samarbeidspartner for kommune, fylke og stat i dette arbeidet og opplever et stadig økende behov fra andre aktører for å dele sin kunnskap og ekspertise.    

– I 15 år har vi sett et økende behov for aktiviteter som bidrar til å forebygge utenforskap, rasisme og diskriminering. Tilskudd til dette arbeidet har i stor grad vært midlertidige. Skal vi virkelig lykkes med integreringsarbeidet må vi bygge kultur og det tar tid. Det er like trist hver sommer å måtte ta farvel med alle dem som har bidratt til å lage festival, fordi behovet for å være en del av et fellesskap opphører jo ikke. Vi må bygge videre på engasjementet, menneskene og relasjonene vi møter på vår vei og legge til rette for nye muligheter gjennom nye arenaer. Vi møter mange som trenger hjelp til å navigere gjennom hverdagene i et nytt land. Stoppested Verden bidrar til dette. Vi er stolte over at andre organisasjoner, kommuner og institusjoner ser til oss for inspirasjon, kompetanse og rådgiving. Vi er også en nasjonal bidragsyter i FoU på feltet, men vi trenger også å bli satset på – og tilrettelagt for, av tilskuddsapparatet. Integreringsarbeid kan ikke baseres på midlertidig engasjement, men må satses på over tid. Vi ønsker oss derfor driftsmidler slik at vi kan jobbe målrettet gjennom året.